Pierwsza pomoc przedmedyczna – obowiązek czy powinność ?

W zeszłym roku wypadkom w pracy uległo prawie 100 tys. osób. Najczęściej ofiarami są pracownicy o krótkim stażu oraz pracujący w zakładach pracy, przy obsłudze maszyn i narzędzi,a także w trakcie “poruszania się” przy wykonywaniu obowiązków służbowych (chodzenie, bieganie, wchodzenie, schodzenie itp.). Najniebezpieczniejszymi są branże: przetwórstwa przemysłowego (głównie przemysł spożywczy, meblarski, metalowy, maszynowy – ogółem 40 proc.!), budowlana, napraw samochodowych, opieki zdrowotnej i społecznej.

Wg prawa jeśli ofiara wypadku znajduje się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo powstania ciężkiego uszczerbku na jej zdrowiu, każdy musi udzielić pierwszej pomocy, chyba, że pomoc może zagrozić życiu lub zdrowiu pomagającego. W przypadku nieobecności osoby pełniącej obowiązek ratowniczy w momencie wypadku obowiązek ratowniczy przypada na najbliżej znajdującą się osobę, świadka zdarzenia. Za brak udzielenia pomocy grozi odpowiedzialność karna za przestępstwo nieudzielenia pomocy z art. 162 § 1 k.k. Dlatego tak ważna jest umiejętność i znajomość zasad pierwszej pomocy, zarówno w miejscu pracy jak i poza nim.

 

Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić analizę zagrożeń w zakładzie pracy oraz informować podwładnych o prawdopodobnym niebezpieczeństwie. Musi on również przekazać informacje o zasadach postępowania w przypadkach awarii i innych sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia. Dodatkowo ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom podstawowe środki potrzebne do udzielania pierwszej pomocy oraz udostępnić nazwiska osób przeszkolonych w tym zakresie.

Każdy z pracodawców ma obowiązek wyznaczyć ratownika lub osobę przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jest ona odpowiedzialna zarówno za organizację pomocy, jak i wyposażenie firmowej apteczki. Liczba osób, które powinny być odpowiedzialne w tym zakresie kształtuje się różnie ze względu na stopień ryzyka oraz liczbę zatrudnionych. Wygląda to następująco:

  1. Niski stopień ryzyka (biura, biblioteki, hotele itp.):

o    poniżej 50 pracowników – co najmniej 1 osoba wyznaczona,

o    od 50 do 100 pracowników – co najmniej 1 ratownik,

o    powyżej 100 pracowników – dodatkowo 1 ratownik na każde 100 zatrudnionych osób.

  1. Średni stopień ryzyka (produkcja, montaż, magazyn itp.):

o    poniżej 20 pracowników – co najmniej 1 osoba wyznaczona,

o    od 20 do 100 pracowników – co najmniej 1 ratownik na każde 50 zatrudnionych,

o    powyżej 100 pracowników – dodatkowo 1 ratownik na każde 100 zatrudnionych.

  1. Wysoki stopień ryzyka (górnictwo, przemysł ciężki itp.):

o    poniżej 50 pracowników – co najmniej 1 osoba wyznaczona,

o    od 5 do 50 pracowników – co najmniej 1 ratownik,

o    powyżej 50 pracowników – dodatkowo 1 ratownik na każde 50 zatrudnionych.

Przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy osoba wyznaczona przez pracodawcę może nabyć w ramach zwykłych szkoleń bhp. Szkolenia te muszą poruszać tematykę udzielania pierwszej pomocy. Zatem osobą odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy może być osoba, która przeszła szkolenie kierunkowe przeprowadzone w ramach odpowiednio dostosowanego programowo szkolenia wstępnego lub okresowego bhp. Takie szkolenie powinno przede wszystkim uwzględniać specyfikę zakładu pracy, a także możliwe zagrożenia występujące na danych stanowiskach pracy.

Pracodawca ma także obowiązek przekazać wszystkim pracownikom informacje o pracownikach, którzy zostali wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy.

Pamiętajmy, że liczba osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w danym zakładzie pracy powinna być uzależniona od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych – działania z zakresu pierwszej pomocy może wykonywać sam pracodawca.

Podsumowanie.

Udzielenie pierwszej pomocy jest obowiązkiem każdego z nas. Warto więc skorzystać z proponowanych szkoleń, by objąć ją jak największą ilość osób, tworząc tym bezpieczniejsze miejsce pracy.

Weź udział w szkoleniu „Pierwsza Pomoc w miejscu pracy” firmy BMP. Szkolenia są dofinansowywane w 80% z PARP!!!