Komunikacja Wpływu

Komunikacja wpływu

Cel biznesowy
Najważniejszym celem szkolenia jest rozpoznanie procesu komunikacji i poznanie
metod efektywnej komunikacji interpersonalnej. Celem szkolenia jest nabycie
umiejętności skutecznej i precyzyjnej wymiany informacji, lepszego wyrażania
swoich potrzeb, poglądów, uczuć. Szkolenie ma na celu poznanie praktycznych
technik wywierania wpływu w sytuacjach społecznych i zawodowych.
Proponowane ćwiczenia rozwijają umiejętności rozpoznawania sytuacji, w których
nieświadomie podlegamy wpływom innych osób i uczą sposobów obrony przed
tego typu oddziaływaniem.

Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest:
• Poznanie zasad obowiązujących w komunikacji społecznej
• Rozwijanie otwartej komunikacji
• Rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron w zakresie komunikowania
się
• Aktywne słuchanie rozmówcy dając mu poczucie ważności i pełnego
zaangażowania
• Rozwinięcie umiejętności eliminowania barier komunikacyjnych
• Nabycie umiejętności dopasowania przekazu do typu odbiorcy
• Efektywna współpraca w zespołach poprzez precyzję komunikatu,
prawidłową informacje zwrotną
• Doskonalenie komunikacji niewerbalnej jako elementu wspierającego
przekaz słowny
• Umiejętność odczytywania ukrytych treści poprzez zrozumienie mowy ciała
• Usprawnianie zrozumiałego prezentowania swoich pomysłów i myśli,
skutecznego argumentowania
• Unikanie konfliktów wynikających z niewłaściwego zrozumienia naszych
intencji
• Przezwyciężać bariery komunikacyjne
• Przekonywać i wywierać wpływ
• Wykorzystać techniki dostrojenia dla osiągnięcia swoich celów w rozmowie
• Umiejętnie reagować w złożonych i trudnych sytuacjach problemowych