PIERWSZA POMOC

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
Oferta szkoleniowa dla firm i zakładów pracy
MOŻLIWOŚĆ REFUNDACJI DO 100%

Firma BMP Sp. z o.o. to zespół ludzi posiadających wieloletnie doświadczenie
w dziedzinie organizacji szkoleń i przekazywania wiedzy z różnych dziedzin.
Nasi wykładowcy posiadają uprawnienia trenerskie potwierdzone certyfikatem ukończenia Szkoły Trenerów.

Organizujemy kompleksowe szkolenia w dogodnym dla klientów miejscu i czasie.
Organizujemy szkolenia rozwojowe z zakresu komunikacji, wielozadaniowości
personalnej, zarządzania projektami, zarządzania zespołami, budowania
pewności siebie, sprzedaży, ochrony danych osobowych, pierwszej pomocy
przedmedycznej. Organizując szkolenia pragniemy przekazać kompleksową,
najważniejszą i aktualną wiedzę, dostosowaną do potrzeb rynku, w trosce o
najwyższy poziom zadowolenia klienta.

PIERWSZA POMOC W MIEJSCU PRACY
Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiedzialny jest pracodawca, przede wszystkim za zapewnienie punktów pierwszej pomocy, apteczek i wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy. Zgodnie z programem instruktażu ogólnego bhp oraz szkolenia okresowego bhp, wszyscy pracownicy są zapoznawani z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Jednak przekazywane w trakcie tych szkoleń wiadomości mogą być niewystarczające dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. Osoby wyznaczane przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy powinny odbyć niezależne od szkolenia bhp, specjalistyczne szkolenie z omawianego zakresu, które pozwoli im poznać nie tylko teoretyczne zasady udzielania pomocy, ale co ważniejsze, przećwiczyć je praktycznie. Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy powinno uwzględniać specyfikę zakładu pracy i występujące w nim zagrożenia. Ważne jest, aby szkolenie było okresowo odnawiane. Dobrą praktyką jest organizowanie szkoleń przeprowadzanych przez firmy zewnętrzne np. raz na 2 lata, lub częściej gdy zakres zagrożeń w firmie jest większy.

CEL SZKOLENIA

Nabycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

UCZESTNICY

Osoby wyznaczone w przedsiębiorstwie do udzielania pierwszej pomocy oraz wszyscy zainteresowani tematyką pierwszej pomocy, chcący posiąść umiejętność jej udzielania, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.

ELEMENTY SZKOLENIA

wykład oraz prezentacja multimedialna, obrazująca specyfikę udzielania pierwszej pomocy, praktyczne zastosowanie apteczek zakładowych w nagłych przypadkach ćwiczenia praktyczne przy użyciu defibrylatora AED ćwiczenia praktycznych przy użyciu fantoma.

Przykładowy program szkolenia
1. Bezpieczeństwo w miejscu wypadku.
2. Regulacje prawne w pierwszej pomocy.
3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej.
4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dziecka.
5. Postepowanie w obrażeniach na miejscu zdarzenia.
6. Postępowanie w ataku padaczki.
7. Postępowanie w omdleniach – pozycja czterokończynowa (autoprzetoczeniowa).
8. Postepowanie we wstrząsie – pozycja przeciwwstrząsowa.
9. Postępowanie w przypadku zadławienia u osoby dorosłej i u dziecka.
10. Pierwsza pomoc osobie po tonięciu.
11. Postępowanie przy złamaniach, krwawieniach, krwotokach, pogryzieniach, ukąszeniach, oparzeniach – ćwiczenia praktyczne, zakładanie opatrunków.
12. Ćwiczenia praktyczne z użyciem fantomu Laerdal Little Anne oraz sprzętu wyposażenia apteczki pierwszej pomocy.
13. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej i dziecka z użyciem AED.
14. Apteczka z pierwszej pomocy.

Trener
Marcin Gomorski

Obszar specjalizacji
Ratownictwo medyczne
Doświadczenie zawodowe
Od 2005 r. ratownik medyczny w zespołach wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Prowadzący szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, realizowane w oparciu o aktualne wytyczne ERC dla każdej grupy zawodowej i wiekowej.
Przygotowanie szkoleniowe
Od 2007 r. systematyczne szkolenia z zakresy pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników wielu branż na terenie
całego kraju. Tematyka oparta na wieloletnim doświadczeniu zawodowym, uwzględniająca potrzeby słuchaczy. Sprzęt
szkoleniowy wiodącej na rynku firmy Laerdal. Wykładowca modułów pierwsza pomoc w kursach organizowanych przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie oraz Ochotnicze Hufce Pracy