SZKOLENIE – ZAMKNIĘCIE ROKU 2019

Mariusz Nowak

doradca podatkowy

Doradca podatkowy, doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w urzędzie skarbowym, gdzie specjalizował się w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji. Zdobył również dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednej z największych firm produkcyjnych świata – Bridgestone, w której zajmował się doradztwem podatkowym.

Zajmuje się obsługą prawno-podatkową polskich oraz międzynarodowych firm. Specjalizuje się w VAT, CIT, PIT, Ordynacji podatkowej, podatku akcyzowym.

26 Marca 2020 ZAPISZ SIĘ

 

ZAKRES SZKOLENIA

1. Źródła prawa w zakresie sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki:

– Ustawa o rachunkowości
– Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości
– MSR/MSSF

2. Sprawozdanie finansowe jednostki:
– Informacje ogólne
– Jednostki zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego
– Wymogi w zakresie sporządzenia sprawozdania finansowego
– Inwentaryzacja roczna
– Czynności poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego
– Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
– Podmioty powiązane według prawa bilansowego

3. Bilans:
– Informacje ogólne
– Wymogi formalne
– Aktywa trwałe wycena i prezentacja
– Aktywa obrotowe wycena i prezentacja
– Kapitały wycena i prezentacja
– Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wycena i prezentacja

4. Rachunek zysków i strat:
– Informacje ogólne
– Wymogi formalne
– Działalność operacyjna
– Pozostała działalność operacyjna
– Działalność finansowa
– Podatek dochodowy

5. Informacja dodatkowa:
– Informacje ogólne
– Wymogi formalne
– Informacje dodatkowa według załącznika nr 5 Ustawy o Rachunkowości

6. Czynności kończące prace bilansowe:
– Informacje ogólne
– Zdarzenia po dniu bilansowym
– Badanie sprawozdania finansowego
– Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
– Złożenie sprawozdania finansowego
– Korekta błędów podstawowych
– Zmiana polityki rachunkowości

7. Wynik bilansowy a wynik podatkowy jednostki:
– Podstawowe różnice w ustalaniu wyniku bilansowego i podatkowego jednostki
– Podatek dochodowy bieżący
– Podatek dochodowy odroczony